Togakure-ryū Ninpō Taijutsu (戸隠流忍法体術) Gyokko ryū Kosshi jutsu (玉虎流骨指術) Kuki Shinden Happō Bikenjutsu (九鬼神伝流八法秘剣術) Koto Ryū Koppō jutsu (虎倒流骨法術) Shinden Fudo Ryū Dakentai jutsu (神伝不動流打拳体術) Takagi Yoshin Ryū Jūtai jutsu (高木揚心流柔体術) Gikan Ryū Koppō jutsu (義鑑流骨法術) Gyokushin-ryū Ryū Ninpō (玉心流忍法) Kumogakure Ryū Ninpō (雲隠流忍法)

Temple Bujinkan was featured on the TV News AGAIN!